top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 23 mei 2025

Artikel 1. Algemeen en definities

  1. LAFRACO BV, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, handelend onder de commerciële naam Céline Laridon Styling, met zetel te August Pauwelslaan 22, 8420 De Haan, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0832.058.080, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder Céline Laridon (hierna de “Céline  Laridon Styling” genoemd) 

 

E-mailadres: celine@celinestyling.be

Telefoonnummer : 0476/57.19.71

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2) Consument: De consument (in de zin van artikel I. 1, 2° van het Wetboek Economisch Recht) die een Overeenkomst voor personal styling afsluit met Céline Laridon Styling en hierdoor de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

(3) Dienst(en): enerzijds personal styling met een focus op bewust kopen en anderzijds ondersteuning voor bedrijfsfotografie door het begeleiden van een professionele fotoshoot van a tot z. 

(4) Dienstverlener: Céline Laridon Styling of een aangestelde.

(5) Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met Céline Laridon Styling en hierdoor de Algemene Voorwaarden aanvaardt

(6) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van Céline Laridon Styling (via website, sociale media of e-mail)

(7) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Céline Laridon Styling en de Klant na aanvaarding van de Offerte door de Klant 

(8) Partijen: Céline Laridon Styling en de Klant samen

(9) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(10) Website: celinestyling.be

Artikel 2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

2.1 Elke Overeenkomst, van welke aard ook, tussen Céline Laridon Styling en de Klant wordt aan de hiernavolgende Algemene Voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en Schriftelijk werden overeengekomen. 

De Offerte en de Algemene Voorwaarden alsook de finale Overeenkomst vormen steeds een ondeelbaar geheel en dienen samen te worden gelezen.

2.2 Het aankopen van een Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Klant van deze Algemene Voorwaarden. De Klant doet daarbij uitdrukkelijk afstand van zijn/haar eigen algemene voorwaarden. 

Artikel 3. Verbintenissen

3.1 Céline Laridon Styling is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen en Diensten verlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. 

3.2 Van de Klant wordt verwacht dat zij Céline Laridon Styling stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is in het kader van de uitvoering van de Dienst. 

3.3 Céline Laridon Styling mag haar Diensten ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als de Klant haar betalingsverplichtingen, of enige andere wezenlijke verplichting (zoals het tijdig aanleveren van de vereiste informatie) volgend uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1 Céline Laridon Styling kan bij het vervullen van de Diensten een beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht. 

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Céline Laridon Styling maakt haar aanbod steeds kenbaar via de Website, sociale media of bij Offerte. Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien hierover niets werd bepaald, gedurende een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. 

Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer door de Klant worden aanvaard. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen en zijn slechts geldig ten aanzien van de Klant tot wie ze zijn gericht.

5.2 Indien de Klant een beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, die niet vermeld werden in de Offerte, zullen deze het voorwerp zijn van nieuwe onderhandelingen en dient een nieuwe Offerte te worden opgesteld. Indien de Overeenkomst reeds werd gesloten, zullen deze bijkomende Diensten het voorwerp uitmaken van een addendum aan de Overeenkomst.  De bijkomende Diensten zullen worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 Céline Laridon Styling zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de prijs zoals bepaald in de Offerte en/of zoals opgenomen in de Overeenkomst. 

6.2 Bij aanvang van de Overeenkomst stelt Céline Laridon Styling een voorschotfactuur op, gelijk aan het bedrag vermeld in de Offerte. 

De uitvoering van de Diensten wordt pas opgestart na ontvangst van volledige betaling van deze voorschotfactuur. 

Het resterende saldo wordt door Céline Laridon Styling aan de Klant gefactureerd als volgt: 

  • voor personal styling : op het einde van het traject;

  • voor bedrijfsfotografie : bij de oplevering van het beeldmateriaal. 

6.3 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden zoals bepaald in art. 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

6.4 Céline Laridon Styling behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijs, na wederzijds akkoord, te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip doch niet beperkt tot energie- en loonkost) een objectief aantoonbare prijsverhoging  ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Partijen zullen in dat geval nieuwe onderhandelingen starten omtrent de prijs. Komen de Partijen niet tot een akkoord, dan is Céline Laridon Styling gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

6.5 Elke factuur is betaalbaar uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na ontvangstdatum ervan. 

6.6 Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze Schriftelijk en met redenen omkleed te protesteren binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. 

Indien de Klant vragen heeft omtrent (een onderdeel van) de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de gehele factuur niet op. 

6.6 De prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Klant verschuldigd. 

6.7 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling  van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van tien (10) % van het openstaande bedrag, met een minimum van vijftig (50) euro, onverminderd het recht van Céline Laridon Styling om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger ligt. 

6.8 In het geval de Klant een Consument is – is artikel 6.7 niet op de Consument van toepassing. Ingeval van niet (tijdige) betaling zal Céline Laridon Styling op de vervaldatum een kosteloze eerste ingebrekestelling versturen. Indien na het verstrijken van de termijn zoals bepaald in deze ingebrekestelling, de Consument nog niet is overgegaan tot betaling zal het openstaande saldo vermeerderd worden met volgende schadevergoeding: 

- indien de prijs van de Dienst minder of gelijk is aan 150 EUR, bedraagt de schadevergoeding 20 EUR;

- indien de prijs van de Dienst tussen 150,01 EUR en 500 EUR bedraagt: bedraagt de schadevergoeding 30 EUR, vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500 EUR;

- indien de prijs van de Dienst meer dan 500,01 EUR bedraagt: bedraagt de schadevergoeding 65 EUR, vermeerder met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR.

Bijkomend wordt ook een wettelijke interest aangerekend op het openstaande saldo vanaf de verzenddatum van een tweede ingebrekestelling.

6.9 Alle kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Klant. 

Daarenboven komen ook alle door Céline Laridon Styling toegestane kortingen, promoties of aanbiedingen onmiddellijk te vervallen indien de Klant zijn betalingsverplichting, niet of laattijdig nakomt. 

6.10 Céline Laridon Styling is bij niet- of niet tijdige betaling door de Klant gerechtigd alle dienstverlening voor de Klant op te schorten, of de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. 

6.11 Behoudens schriftelijke toestemming kunnen de bedragen die de Klant is verschuldigd op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop de Klant aanspraak meent te kunnen maken tegenover Céline Laridon Styling.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

7.1 De Overeenkomst is van bepaalde duur en neemt een einde bij de oplevering van de Diensten.

De Overeenkomst kan niet voortijdig worden opgezegd, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde prijs voor de betrokken Diensten zoals bepaalde in de Offerte.

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen twintig (20) kalenderdagen alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. 

Indien de Klant de Partij is die zijn/haar verplichtingen niet nakomt en Céline Laridon Styling om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Klant. 

Dit artikel 7.2 is eveneens van toepassing indien het vertrouwen tussen partijen is geschonden en wel in die mate dat dit elke verdere samenwerking onmogelijk maakt, zodat er sprake is van een onherstelbare en definitieve vertrouwensbreuk.

7.3 Indien de Klant de datum waarop volgens de overeenkomst de Diensten met betrekking tot de ondersteuning van bedrijfsfotografie moeten geleverd worden wil wijzigen dient dit onmiddellijk te worden meegedeeld aan Céline Laridon Styling. 

  • Indien Céline Laridon Styling de in de Overeenkomst vastgelegde Diensten kan leveren op de nieuw voorgestelde datum, behoudt Céline Laridon Styling zich het recht voor om een bijkomende vergoeding in rekening te brengen gelijk aan tweehonderd (200) EUR, meer de reeds gemaakte kosten, welke redelijkerwijze niet meer geannuleerd kunnen worden door Céline Laridon Styling. 

  • Indien Céline Laridon Styling de in de Overeenkomst vastgelegde Diensten niet kan leveren op de nieuw voorgestelde datum, blijft de Klant 50% van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs verschuldigd, meer de reeds gemaakte kosten, welke redelijkerwijze niet meer geannuleerd kunnen worden door Céline Laridon Styling. 

7.4 Indien de Klant de Diensten met betrekking tot de ondersteuning van bedrijfsfotografie wil annuleren, dient zij Céline Laridon Styling hiervan zo spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis te stellen. 

Annulaties korter dan 1 week voor de datum waarop de Diensten volgens de Overeenkomst geleverd dienen te worden, geven recht het in rekening brengen van een vergoeding gelijk aan 50% van de in de Overeenkomst vermelde prijs, meer de reeds gemaakte kosten, welke redelijkerwijze niet meer geannuleerd kunnen worden. 

Artikel 8. Werkwijze en Leveringstermijn

8.1 Céline Laridon Styling vindt persoonlijk contact en werken op maat van de Klant erg belangrijk en kiest er bewust voor om één-op-één overlegmomenten in te plannen teneinde een duidelijk beeld te kunnen vormen van de wensen en de noden van de Klant. Reeds ingeplande overlegmomenten dienen steeds minstens twee (2) werkdagen op voorhand te worden verzet of geannuleerd indien de Klant haar afspraak niet kan nakomen. 

8.2 Partijen stellen bij de aanvang een tijdlijn op, met daarin onder meer opgenomen de taken voor elk van de Partijen. Teneinde Céline Laridon Styling toe te laten de Diensten tijdig en correct op te leveren, verwacht Céline Laridon Styling een actieve medewerking van de Klant. Dit houdt onder meer in dat de Klant haar alle nuttige en noodzakelijke informatie en feedback tijdig overmaakt, zoals bepaald in de tijdlijn. Indien de niet-tijdige aanlevering van informatie of het aanleveren van gebrekkige informatie de oorzaak zou zijn van een niet correcte of niet tijdige oplevering door Céline Laridon Styling, dan kan Céline Laridon Styling daarvoor geenszins aansprakelijk worden gesteld door de Klant. Eventuele meerwerken of noodzakelijke aanpassingen ingevolge niet-correcte of niet-tijdige aanlevering van informatie of feedback door de Klant, zijn uitsluitend ten laste van de Klant. 

Céline Laridon Styling behoudt zich bovendien het recht voor de uitvoering van de Diensten pas opnieuw aan te vatten nadat haar alle nuttige en noodzakelijke informatie conform de tijdlijn werd aangeleverd én van zodra de agenda van Céline Laridon Styling dit toelaat. 

8.3 De overeengekomen leveringstermijn zoals weergegeven op de tijdlijn is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

8.4 Céline Laridon Styling verbindt er zich toe eventuele moeilijkheden of vertragingen in de uitvoering van de Diensten steeds transparant te melden aan de Klant. 

Deze overschrijding – door welke oorzaak dan ook - geeft geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering en heeft niet de beëindiging van de Overeenkomst en de daaruit volgende verplichtingen tot gevolg. 

8.5 Indien de Klant verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene, aangekondigde of overeengekomen termijn en Céline Laridon Styling acht de uitvoering binnen de door de Klant vooropgestelde termijn, dan behoudt Céline Laridon Styling zich het recht voor om de Klant hiervoor een meerprijs aan te rekenen.

8.6 Situaties van overmacht, zoals nader omschreven in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, verlengen in ieder geval de leveringstermijn.

8.7 Op Céline Laridon Styling rust een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Céline Laridon Styling kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-behalen van het door de Klant gewenste of beoogde resultaat. 

8.8 Indien (een deel van) de geleverde Diensten niet conform is met de Overeenkomst, dient de Klant dit binnen de acht (8) kalenderdagen schriftelijk per e-mail, verstuurd tegen ontvangstbewijs, aan Céline Laridon Styling te melden. De Klant dient in de communicatie zijn opmerkingen gedetailleerd te omschrijven, teneinde Céline Laridon Styling toe te laten de grieven van de Klant nader te onderzoeken.

In geval van betwisting moet door de Klant bewezen worden dat de afgeleverde Diensten niet conform de Overeenkomst en/of de Offerte werden opgeleverd. 

8.9 Na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van acht (8) kalenderdagen worden de geleverde Diensten geacht als zijnde conform te zijn uitgevoerd aan de Overeenkomst en aan de eisen gesteld door de Klant. 

De betaling van de factuur of de ingebruikname van de Diensten ontslaat Céline Laridon Styling van alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, weglatingen en andere gebeurlijke tekortkomingen en geldt als stilzwijgende aanvaarding van de geleverde Diensten.

Artikel 9. Bepalingen specifiek voor de personal styling diensten

9.1 In een eerste kennismakingsgesprek gaat Céline Laridon Styling de wensen en noden na van de Klant en tracht zij een duidelijk beeld te krijgen van de smaak, stijl en voorkeuren van de Klant. 

9.2 De Klant verbindt er zich toe Céline Laridon Styling inzage te verlenen in haar kledingkast, teneinde Céline Laridon Styling toe te laten de juiste keuzes te maken bij het shoppen, waarbij Céline Laridon Styling oog heeft voor kwalitatieve stukken en duurzaamheid voorop staat. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aankoop en de tijdige betaling van de door Céline Laridon Styling geselecteerde stukken. 

9.3 de Diensten van Céline Laridon Styling zijn beperkt tot het ontwikkelen van een eigen kledingstijl, onder meer omvattende het selecteren, de hulp bij het aankopen en het combineren van kledingstukken. Zij kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van pakketten, fouten van derden of eventuele retourzendingen en daarmee verband houdende kosten.

Artikel 10. Bepalingen specifiek voor de ondersteuning van bedrijfsfotografie

10.1 Céline Laridon Styling wenst steeds een fotoshoot op maat uit te werken, aangepast aan de wensen en noden van de Klant. 

De Diensten die Céline Laridon Styling bestaan uit het ondersteunen van professionele fotoshoots voor bedrijven, bestaande uit beeldmateriaal, zowel foto- als videografie, voor op websites, social media of marketing in het algemeen. Céline Laridon Styling staat zelf in voor de productie ter plaatse en kan de Klant tijdens een professionele fotoshoot ontzorgen van begin tot einde. 

10.2 Styling materiaal specifiek op vraag of met goedkeuring van de Klant voorzien, zal worden door gefactureerd aan de Klant, zoals ook aangeven op de Offerte. 

10.3 Data vastgelegd door de Klant, dienen door de Klant eerbiedigd te worden. De Klant erkent dat de organisatie van een fotoshoot de inzet van diverse partijen vereist. Wijzigingen van data of annulaties zijn onderworpen aan de bepalingen 7.3 en 7.4 van deze Algemene Voowaarden.

10.4 De beelden gemaakt tijdens het uitvoeren van de Diensten worden door Céline Laridon Styling bewaard gedurende een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf het opleveren van de Diensten. 

10.5 De Klant dient zelf in te staan voor het nemen van eventuele bijkomende verzekeringen die nodig zouden zijn in het kader van de uitvoering van de bedrijfsfotoshoot.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In het geval dat een Partij getroffen wordt door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij inlichten binnen een redelijke termijn (en met een maximum van vijf (5) werkdagen) na kennisname van de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De Partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van haar verbintenissen voor de duur van de overmacht. 

11.2 Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst in hoofde van Céline Laridon Styling, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Céline Laridon Styling, zoals – doch niet beperkt tot - : brand, epidemie, elektrische-, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege, beslissingen of gewijzigde voorwaarden van derden, fouten of vertragingen te wijten aan derden, ziekte of werkonbekwaamheid van Céline Laridon, uitzonderlijk verkeersomstandigheden en wegongevallen. Céline Laridon Styling is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorziene karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

11.3 De Klant blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds geleverde prestaties, de reeds gemaakte kosten, alsook de kosten welke redelijkerwijze niet meer kunnen worden geannuleerd, maar werden gemaakt door Céline Laridon Styling voorafgaand aan de overmachtsituatie. 

11.4 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Céline Laridon Styling alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht. Partijen zullen in dat geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken.

Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of beëindigd worden.

Artikel 12. Herroepingsrecht

12.1 In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument die Diensten op afstand bij Céline Laridon Styling bestelt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag dat de Overeenkomst voor de Diensten werd gesloten, om Céline Laridon Styling ervan in kennis te stellen dat hij/zij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

12.2 De Consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van de verklaring in de bijlage van huidige Algemene Voorwaarden of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de Overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

12.3 Indien de Consument de Overeenkomst herroept zal Céline Laridon Styling alle tot op dat moment ontvangen betalingen terugbetalen, en dit binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Céline Laridon Styling op de hoogte werd gesteld van de beslissing om de Overeenkomst te herroepen. 

12.4 Céline Laridon Styling zal de gelden aan de Consument terugstorten met hetzelfde betaalmiddel en op dezelfde rekening als die van de oorspronkelijke transactie. 

12.5 Indien de Consument een Dienst aankoopt waarbij de Dienst zal worden uitgevoerd binnen de termijn van het herroepingsrecht, erkent zij, in overeenstemming met artikel VI. 53, 1° WER, uitdrukkelijk haar herroepingsrecht te verliezen omdat zij uitdrukkelijk wenst dat de uitvoering reeds een aanvang neemt en de Consument hiermee erkent dat zij haar herroepingsrecht verliest van zodra de Overeenkomst werd uitgevoerd.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Diensten wordt kennisgenomen. De Partijen nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te borgen. Partijen zullen zonder toestemming van de andere Partij aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte en/of de Overeenkomst.

13.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Céline Laridon Styling behoudt zich het recht voor haar creaties, met inbegrip van de intellectuele eigendom die hierop rust, te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, de website van Céline Laridon Styling, portfolio, advertenties, sociale media van Céline Laridon Styling, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. 

14.2 De Klant erkent uitdrukkelijk dat de inhoud van de Diensten waaronder, doch niet beperkt, templates, gebruikte technieken, schema’s, voorbeelden, modules, eigendom zijn van Céline Laridon Styling en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Klant mag deze niet verspreiden of zelf commercialiseren en verkopen. De Klant erkent deze enkel te zullen aanwenden voor persoonlijk gebruik en de doeleinden zoals onderling overeengekomen.

Céline Laridon Styling geeft de Klant een gebruikslicentie op de Diensten voor de duurtijd van de Overeenkomst maar behoudt alle overige intellectuele eigendomsrechten.

Deze gebruikslicentie wordt op exclusieve basis voor België verleend. De Klant mag deze rechten niet overdragen aan een derde partij. De beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, betekent het einde van de gebruikerslicentie. 

De eventuele vergoeding voor deze gebruikslicentie wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in de Overeenkomst en wordt pas gegeven op het ogenblik van volledige betaling door de Klant.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Partijen hebben geen andere verplichtingen dan deze opgenomen in de Overeenkomst en Céline Laridon Styling is enkel aansprakelijk in geval van bedrog, grove of opzettelijke fout.  

15.2 Op Céline Laridon Styling rusten middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. Céline Laridon Styling verbindt zich er toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven. Céline Laridon Styling kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de Klant beoogde resultaat niet werd bereikt. 

15.3 In de hypothese dat de Klant het bestaan van bedrog of een grove of opzettelijke fout kan aantonen, is de schade waarop de Klant aanspraak kan maken beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van de fout die aan Céline Laridon Styling wordt verweten. Céline Laridon Styling kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) reputatieschade, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

15.4 Céline Laridon Styling haar totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor directe schade zal steeds beperkt zijn tot (i) herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen of, (ii) het opnieuw presteren van de te leveren Diensten, of (iii) betaling van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de laatste factuur waarop de Diensten die aanleiding hebben gegeven tot het schadeverwekkend feit betrekking hebben, naar keuze van Céline Laridon Styling.

Artikel 16. Gegevensverwerking

16.1 Céline Laridon Styling is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

16.2   In het kader van de professionele relatie zal Céline Laridon Styling bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, email-adres, telefoonnummer) van de Klant verzamelen en verwerken, voor zover deze informatie relevant is voor doeleinden waarvoor Céline Laridon Styling deze nodig heeft (hierna ‘Contactgegevens’).

16.3 Indien blijkt dat de verwerking van andere persoonsgegevens, naast de Contactgegevens, noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, zullen Partijen er zich toe verbinden om een verwerkersovereenkomst op te stellen, conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die zal worden gehecht als bijlage aan deze Overeenkomst.

16.4 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Céline Laridon Styling geen enkele verantwoordelijk draagt betreffende de privacyverklaringen van derde-partijen waarmee zij samenwerkt, en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en algemeen privacywetgeving door deze partijen.

Artikel 17. Volledigheid en nietigheid

17.1 Deze Algemene Voorwaarden dienen samen te worden gelezen met de Offerte en de Overeenkomst en vormen de volledige Overeenkomst tussen de Klant en Céline Laridon Styling. Zij vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of Schriftelijk akkoord tussen Partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

17.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

Artikel 18.  Overdraagbaarheid

18.1 Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1 De Offerte, de bijhorende Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wenst te herroepen) 

BVLAFRACO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te August Pauwelslaan 22, 8420 De Haan, handelend onder de commerciële naam Céline Laridon Styling, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.058.080;

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) ................................................................................................................................................................................... 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*).....................................................................................................................
— Naam /Namen consument(en) ........................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................
— Adres consument(en) ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 

— Datum ...............................................................................................................
— Handtekening van consument(en) 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

................................................................................................................................................................................... 

bottom of page