top of page

PRIVACY POLICY

Dit Privacybeleid gaat uit van LAFRACO BV, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, handelend onder de commerciële naam ‘Céline Laridon Styling’ met zetel te August Pauwelslaan 22, 8420 De Haan, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0832.058.080, hierna ‘Céline Laridon Styling’ genoemd.

 

Céline Laridon Styling vindt de bescherming van de gegevens en de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website zeer belangrijk, en in navolging hiervan werd volgend privacybeleid opgesteld. 

 

Huidig Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de navolgende nationale wetgeving.

 

Dit Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van de website van Céline Laridon Styling, hierna de ‘Website’ genoemd. Eventuele aanpassingen, wijzigingen of veranderingen aan de Website kunnen aanleiding geven tot wijzigingen aan dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig de inhoud van de Privacybeleid te consulteren.

 

Voorts is dit Privacybeleid enkel van toepassing op de Website van Céline Laridon Styling. Indien op de Website linken naar andere websites staan, is op deze andere websites een eigen privacybeleid van toepassing. Céline Laridon Styling is niet aansprakelijk voor de privacymaatregelen en/of de inhoud van deze websites. Céline Laridon Styling raadt daarom aan om ook het privacybeleid van deze andere website te raadplegen. 

 

 1. Identificatie

LAFRACO BV, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te August Pauwelslaan 22, 8420 De Haan, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0832.058.080.

 

E-mailadres: celine@celinestyling.be

Telefoonnummer : 0476/57.19.71

 

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

 1. Céline Laridon Styling verzamelt de persoonsgegevens die haar door haar klanten en gebruikers werden bezorgd. 

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die Céline Laridon Styling verwerkt:

 • Identificatiegegevens (i.e. naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer)

 • Elektronische identificatiegegevens (i.e. cookies, IP adres)

 

3. Rechtsgrond

Algemene doeleinden

Céline Laridon Styling verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Identificatiegegevens: worden verwerkt zodat Céline Laridon Styling haar diensten aan de klant kan verstrekken, de overeenkomst kan uitvoeren of vragen van gebruikers, die haar via de Website of per e-mail worden gesteld, kan beantwoorden.

Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst of toestemming

 

 • Elektronische identificatiegegevens: worden verwerkt om de werking van de Website te optimaliseren.

Rechtsgrond: Toestemming of rechtmatig belang 

Marketing doeleinden

De bovenvermelde persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Hier zal steeds eerst de uitdrukkelijke toestemming van de klant en/of gebruiker worden gevraagd. 

 

4. Rechten

De rechten van de klanten en gebruikers van de website (onder bepaalde voorwaarden):

 • Inzage vragen in de persoonsgegevens,

 • Opvragen van een kopie van de persoonsgegevens,

 • Correctie vragen van de persoonsgegevens,

 • Vragen dat de persoonsgegevens worden verwijderd,

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),

 • De toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van de nieuwsbrief).

Indien je jouw toestemming intrekt, dan zullen jouw persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je de toestemming hebt ingetrokken. De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht die rust op Céline Laridon Styling, of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder jouw toestemming mogen worden uitgevoerd (zoals de verwerkingen nodig voor de uitvoering van de overeenkomst), of de verwerkingen die reeds plaatsvonden voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar celine@celinestyling.be

Het uitoefenen van bovenstaande rechten is in principe kosteloos. Enkel wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan een vergoeding worden aangerekend. In bepaalde gevallen kan er ook voor worden geopteerd om geen gevolg te geven aan het verzoek, indien dit bijvoorbeeld indruist tegen een wettelijke verplichting die rust op Céline Laridon Styling.

Indien je denkt dat Céline Laridon Styling jouw persoonsgegevens niet rechtmatig en/of volgens de wettelijke bepalingen verwerkt, dan kan je klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit vind je hier. Het op te geven e-mailadres is celine@celinestyling.be

Echter vragen we jou om in eerste instantie bij Céline Laridon Styling te informeren via celine@celinestyling.be of telefonisch 0476/57.19.71. Vaak zullen eventuele problemen/misverstanden eenvoudig opgelost kunnen worden.

 

5. Bewaringstermijn gegevens 

Céline Laridon Styling bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder artikel III.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Céline Laridon Styling de gegevens langer bewaren.

De bewaartermijn zal in ieder geval niet langer zijn dan 7 jaar. 

 

6. Beveiliging gegevens

Céline Laridon Styling neemt de bescherming van de persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Zij streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te blijven nemen, rekening houdende met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context, de verwerkingsdoeleinden en de mogelijke risico’s voor de betrokken rechten. 

De website van Céline Laridon Styling is beveiligd door een SSL-certificaat

Indien de klant de indruk zou hebben dat de persoonsgegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met Céline Laridon Styling via celine@celinestyling.be.

 

7. Delen van de gegevens met derden 

Céline Laridon Styling zal de persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

Céline Laridon Styling garandeert de beveiliging van de gegevens in hoofde van haar medewerkers, aangestelden en onderaannemers. Concreet betekent dit dat de werknemers, aangestelden en onderaannemers van Céline Laridon Styling gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij, voor wie het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens en zij contractueel gebonden zijn tot de correcte verwerking van de bovenvermelde gegevens.

Indien het noodzakelijk is dat Céline Laridon Styling in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Céline Laridon Styling de persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Céline Laridon Styling hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en/of (2) ter vrijwaring en verdediging van haar rechten.

In geen enkel geval zal Céline Laridon Styling jouw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

 

8. Verwerkingsverantwoordelijke en vragen 

 

Jouw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Céline Laridon, die tevens contactpersoon is bij vragen en/of klachten in het kader van dit privacybeleid. 

 

E-mail : celine@celinestyling.be

Tel nr.: 0476/57.19.71

 

Versie mei 2024

COOKIEBELEID

1. Algemeen

 

Dit cookiebeleid werd opgesteld door LAFRACO BV, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, handelend onder de commerciële naam ‘Céline Laridon Styling’ met zetel te August Pauwelslaan 22, 8420 De Haan en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0832.058.080 (hierna ‘Celine Laridon Styling’ genoemd).

 

Op onze website, celinestyling.be (hierna: “Website”) wordt gebruik gemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). 

 

2. Cookies op deze Website

 

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door jouw internetbrowser op de harde schijf van jouw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Dankzij cookies herkent de server jouw computer. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere zijn nodig om jouw ervaring te optimaliseren.

Naam
Doel
Bewaartijd
Type
fedops.logger.X
Used for stability/effectiveness measurement
12 months
Essential
bSession
Used for system effectiveness measurement
30 minutes
Essential
TS*
Used for security and anti-fraud reasons
Session
Essential
smSession
Used to identify logged in site members
Session
Essential
consent-policy
Used for cookie banner parameters
12 months
Essential
_wix_browser_sess
Used for system monitoring/debugging
session
Essential
_wixCIDX
Used for system monitoring/debugging
3 months
Essential
SSR-caching
Used to indicate the system from which the site was rendered
1 minute
Essential
svSession
Used in connection with user login
12 months
Essential
hs
Used for security reasons
Session
Essential
XSRF-TOKEN
Used for security reasons
Session
Essential

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Celine Laridon Styling samenwerkt, of indien er linken zijn naar andere websites op onze Website. Raadpleeg daarom ook het cookiebeleid van deze derden om op de hoogte te zijn van de manier waarop zij omgaan met het plaatsen van cookies.

 

3. Toestemming 

 

Wanneer je onze Website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘Voorkeuren bewaren’, geef je ons toestemming om de categorieën cookies en plugins te gebruiken die je hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in dit Cookiebeleid. Je kan via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze Website mogelijk niet meer optimaal werkt.

 

4. Cookies in- en uitschakelen en verwijderen 

 

Via jouw internetbrowser kan je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je de internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kan je vinden in de instructies van de Help-functie van jouw browser. Wij wensen je er graag op te wijzen dat onze Website mogelijk niet optimaal werkt wanneer alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je de cookies in jouw browser verwijdert, worden ze na jouw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze Website.

 

5. Privacy 

 

Wij verwijzen naar het Privacybeleid op onze Website voor meer informatie inzake het verwerken van jouw persoonsgegevens. 


 

6. Contact

 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kan je contact met ons opnemen via e-mail op het volgende e-mailadres: celine@celinestyling.be.

bottom of page