top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Céline Laridon Styling (hierna de ‘Website’). Het raadplegen van de Website houdt de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.

De Website is eigendom van LAFRACO BV, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, handelend onder de commerciële naam ‘Céline Laridon Styling’, met zetel te August Pauwelslaan 22, 8420 De Haan en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0832.058.080, hierna ‘Céline Laridon Styling’ genoemd.

Vragen omtrent de Website kunnen gericht worden aan Céline Laridon, 

- per e-mail : celine@celinestyling.be

- telefonisch : 0476/57.19.71

Céline Laridon Styling kan deze gebruiksvoorwaarden steeds aanpassen indien zij dit wenselijk acht. Het is daarom raadzaam de gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan elk bezoek te raadplegen.

2. Gebruik

De Website en de inhoud ervan is bestemd voor persoonlijk gebruik en voor informatieve doeleinden.

De Website is beveiligd met een SSL-certificaat. Het is geenszins toegestaan om de software, de code of de technologie in de ruime zin van het woord die de inhoud en/of de rechten van de Website beschermd, te omzeilen of buiten werking te stellen. 

3. Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Céline Laridon Styling is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of webpagina’s. Céline Laridon Styling adviseert om de gebruiksvoorwaarden, de cookiepolicy en het privacybeleid van deze derden na te lezen bij het bezoeken van deze websites of webpagina’s. 


4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Céline Laridon Styling of derde partijen. Dit betekent dat onder meer – doch niet beperkt - de teksten, tekeningen, films, beelden, logo's en andere bestanddelen beschermd zijn door het auteursrecht.

Céline Laridon Styling draagt geen rechten over aan de gebruikers van haar Website. 

Céline Laridon Styling verleent aan haar gebruikers enkel een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de Website te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het is dan ook verboden om zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van Céline Laridon Styling de inhoud van de Website op te slaan, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen of anderszins over te dragen aan derden.

5. Informatie op de website

De inhoud van de Website kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

Céline Laridon Styling staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie. De informatie op de Website wordt gegeven zonder enige vorm van garantie. Céline Laridon Styling kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolkomenheid of tekortkoming in de door haar gegeven informatie.

Céline Laridon Styling is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen in de bestanden van de Website, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen of via de Website zouden verspreiden. 

De inhoud van de informatie op de Website kan door Céline Laridon Styling op elk ogenblik worden gewijzigd.

6. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen aan Céline Laridon Styling in verband met de Website, met inbegrip van klachten, dienen via e-mail celine@celinestyling.be te verlopen. 

 

Céline Laridon Styling vraagt evenwel om alle vragen, opmerkingen of klachten steeds onderbouwd toe te lichten, teneinde Céline Laridon Styling in staat te stellen hierop gemotiveerd te kunnen antwoorden.

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze Website. Ingeval van betwistingen is enkel de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge bevoegd om kennis te nemen van het geschil. 

 

Versie : mei 2024

bottom of page